วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมทบทวนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

และนายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามมาตรการของจังหวัดพะเยา ก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/news.php?n=116

ฉบบท 11-3-2563