วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563

โดยมี นายจักรแก้ว ทะปน ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ

และ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามมาตรการของจังหวัดพะเยา ก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/news.php?n=117

ฉบบท 12-3-2563