วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการกำหนดกรอบ/แนวทาง

การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

ฉบบท 13-3-2563