วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี บูรณาการแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ศธ. ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่      
1. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส      
2. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง      
3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง     
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี