วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ร่วมป้องกันเชื้อ COVID-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดด้วยการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสำนักงาน และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศธจ พงงา รวมปองกน COVID-19 Small

 

 

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงได้จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริการเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน และมอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมด้วยการจัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงานวันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ประเภทอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมทั้งแม่บ้าน ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

IMG 7066 CustomIMG 7091 Custom

IMG 6137 Small

IMG 6105 CustomIMG 7110 Custom

IMG 6131 CustomIMG 6123 Custom

IMG 6184 CustomIMG 6140 Custom

IMG 6161 CustomIMG 6112 Custom

IMG 7098 CustomIMG 6139 Custom

IMG 7100 CustomIMG 6155 Custom

ปองกนโควค-19 Small

4 ขอปฏบต พนขาว Small

ศธจ พงงา รวมปองกน COVID-19 Small