วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน

 

2005632 2

 

2005632 3