วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อนำเป็นข้อมูลในการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organlzation) ของจังหวัดน่าน โดยมีนายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม

 

2105631 1

 

2105631 2

 

2105631 3