วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ชั้น 2

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่าย ICT ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563