วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด และบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=674775703088719

let21-5-63-1