วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมดอกพยอม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

let21-5-63-2