วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อนำเป็นข้อมูลในการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ของจังหวัดน่าน โดยมีนายอดุล เทพกอม รองศึกษาศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม

 

220563 1

 

220563 2