วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

124วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบของอุปโภคบริโภค ในโครงการ “ตู้ปันสุข” จำนวน  2 จุด ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19