วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร และครูจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Team for Education (TFE) โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแนวทางการใช้งบประมาณของโครงการ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ103_63.jpg