วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID -19 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุม นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดทั้ง 3 ด้าน (บริหารงานบุคคล,พัฒนาการศึกษา และเชิงยุทธศาสตร์) คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดตราดจากอาชีวศึกษาจังหวัดตราด,ท้องถิ่นจังหวัดตราด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด,วิทยาลัยชุมชนตราด,ประธานปส.กช.จ.ตราด,กศน.จ.ตราด,ร.ร.พระปริยัติธรรม และร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

99_63.jpg