วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 7/2563
ภาพถ่าย...ธนพร

205482205483

205498205499

205500205501