วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 พฤษภาคม​ 25623 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมชี้งแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบการประชุม Conference โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1