วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการขอเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ครั้งที่ 3/2563

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

ฉบบท 12-5-20563