วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

111.1

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมกันมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม "ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข" ในวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม โครงการ "ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข" ในวิกฤติโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และให้บุคลากรมีจิตอาสา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย
   – มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การศึกษา และหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียน
   – มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
   – มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนที่ขาดแคลน
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก จิตอาสา ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในการดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแดงน้อย สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    เวลา 13.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดนำไข่ไก่สดและอาหารแห้งไปมอบให้ตู้ปันสุขตาม โครงการพลังจิตอาสา "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อแบ่งปันอาหารแห้งสำหรับผู้ชาดแคลนอาหารในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 บริเวณหน้าค่ายทหาร สีหราชเดโชชัย (ร.8) อำภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


ภาพกิจกรรม
 

222222.2

 

 

3

 

4

 

4.1

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

12

 

10

 

11