วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายเสรี พิมพ์มาศ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการสอนภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 พิจารณาเห็นชอบการรวม การขอยกเลิกการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาเห็นชอบการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

 

280563 1

 

280563 2