วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 

1