วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินการโครงการขยะเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพยัพ สาธุพันธ์ นายปัญญธัช เอกธีรธรรม นางสาวสนอง บุญสุข นางศุภานัน เอกธีรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี