วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ลกเสอ