วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
และศูนย์การเรียน
รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้ว
ยผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ...วีรยา ข่าว..เครือชุลี

เศรษฐกจพอเพยง ๒๐๐๖๒๖ 0013

เศรษฐกจพอเพยง ๒๐๐๖๒๖ 0010

เศรษฐกจพอเพยง ๒๐๐๖๒๖ 0008