วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐานและถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานวิธีหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

131_63.jpg