วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เนื่องในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ 2 อาคาร 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ

129_63.jpg

 

 

<iframe width="560" height="315" src="/ops2017/

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>