วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดที่ 1 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และ จุดที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=698616367371319

let26-6-63-1