วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สามารถถ่ายทอดและส่งเสริมความเท่า เทียมระหว่างเพศในสถานศึกษาของตน และสร้างเครือข่ายการรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=699121743987448

let27-6-63-1