วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมิณผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาแบบบรูณาการ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวบรรยาย นายประเสริฐ บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

01a

02a  03a

04a  05a