วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่                   ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ประชมทนพลเอกฯ