วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจิน มีชัย กรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ได้รับมอบจากศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

รบนกเรยน