วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยนายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้ และคณะผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 1 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาการทุจริตแต่อย่างใด โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 29 คน และไม่มาเข้าสอบจำนวน 2 คน ซึ่งวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก) ณ สนามสอบ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

งานสอบ4j