วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้ และคณะผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 10 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 67 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 67 คน และไม่มาเข้าสอบจำนวน 14 คน โดยก่อนเข้าห้องสอบได้สแกนร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

สไลด1