วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ และนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด เป็นประธาน

107294424 143811860700195 7424897925703471686 o