วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมมงกฎเพชร 1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=706326349933654

let8-7-63-1