วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายผดุงฉัตร ไวทยกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยาดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

ฉบบท 4-7-2563