วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ