วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วม กับ สนง.ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนเมืองกระบี่ และโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

S  2146423

 

S  2146426

 

S  2146506