วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี และครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีประเภทรางวัลดังนี้ ประเภทครู จำนวน 7 คน, ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน, ประเภทผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน, ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 14 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=706900706542885

let9-7-63