วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษานำร่องด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามบริบทของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=706936103206012

let9-7-63-1