วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, Zoom meeting และการออกแบบวีดิโอ

เพื่อการเรียนการสอน วิทยากร ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีนายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 6-7-2563