วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นแกนในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อการส่งเสริม สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และบริบทของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=707502096482746

let10-7-63-1