วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 DSC 1045 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยหมดไป จึงจัดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรักในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ทุ่งทะเลหลวง บริเวณที่ตั้งสำนักงานใหม่ โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปลูกต้นไม้ในวันนี้...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)
DSC 1002  DSC 0987
DSC 1014 DSC 0972
DSC 1019 DSC 1021
DSC 1023 DSC 1032