วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 ประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2563 ให้เกียรติมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) โรงเรียนมารดานุสรณ์ โรงเรียนสุนันทาวิทยา และโรงเรียนกิตติวิทยา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับชมรมพลังสื่อตราด และสถานี Good Radio รับบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อเพื่อมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาจัดสรรเพื่อมอบให้โรงเรียนในจังหวัดตราดที่มีความขาดแคลน ในส่วนของหน้ากากอนามัยมอบให้โรงเรียนละ 500 ชิ้น ซึ่งได้รับการจัดสรรจากจังหวัดตราด ได้มอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 1,000 ชิ้น ต่อวัน เพื่อพิจารณานำไปแจกจ่ายให้ กับนักเรียนในโรงเรียนตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

150_63.jpg