วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และในเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน" จุดที่ ๓ ณ แม่น้ำเลย บริเวณริมน้ำเลยบ้านกำเนิดเพชร หมู่ ๑๒ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สไลด1