วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=720598365173119

let30-7-63-1