วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจาก

นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช ศธจ.หนองคาย  ร่วมกับ พสน. จากสังกัด สพป.นค.1, สพป.นค.2, สพม.21 และ อศจ.หนองคาย

ออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษา

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประจำปี 2563 (พื้นที่ออกตรวจอำเภอเมืองหนองคาย)

ศูนย์เสมารักษ์ฯ ได้ตรวจพบนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะ

 และได้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์เสมารักษ์ฯ ยังได้มอบหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการ/ร้านค้าต่างๆ ให้ดูแล สอดส่องนักเรียนนักศึกษา

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องของเวลาในการเข้าใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง