วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ