วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม และค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ 50 แห่ง, สังกัด อาชีวศึกษา 18 แห่ง, สังกัด กศน. 18 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=721275301772092

let31-7-63-1