วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารและคณะครู จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ (สพป.สิงห์บุรี/สพม.5/การศึกษาเอกชน/สังกัดท้องถิ่น และ สังกัด สนง.พระพุทธศาสนา) จำนวน 155 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ให้สามารถนำกระบวนการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

1สค632