วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=722025355030420

let1-8-63-4